Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Structure IT ApS

 1.    Anvendelse

Nærværende fremstilling af Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (Betingelserne), er gældende for salg og levering af enhver ydelse fra Structure IT ApS (Structure IT). Dette medmindre Betingelserne udtrykkeligt er fraveget, i den mellem pengedebitor (Kunden) og Structure IT indgående aftale vedrørende Structure IT’s salg og levering af ydelser til Kunden (Aftalen). Betingelserne anses for accepteret af Kunden som en integreret del af Aftalen, ved Kundens indgåelse af Aftalen med Structure IT.

Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en aftalt fravigelse af Betingelserne, medmindre Structure IT skriftligt har accepteret fravigelserne i Aftalen.

2.    Tekniske oplysninger

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som oppetid, svartid, ydeevne og lignende der findes i brochurer, præsentationer, på Structure IT’s hjemmeside m.v. (Tekniske oplysninger) er kun vejledende. Tekniske oplysninger er kun bindende, hvis Structure IT skriftligt har angivet sådanne garantier i Aftalen.

3.    Priser

Hvor intet andet er nævnt, er alle priser eksklusive moms.

Structure IT forbeholder sig retten til, uden foregående varsel, at ændre priserne.

4.    Levering og forsinkelse

4.1   Hardware leveret af Structure ITs underleverandører

Leveringsstedet for hardware er, i mangel af anden angivelse i Aftalen, Kundens adresse. Levering af hardware sker for Kundens regning og risiko.

Alle produkter leveret af Structure IT er Structure IT’s ejendom, indtil betalingen til Structure IT er sket.

4.2   Konsulenttimer

Konsulenttimer bliver afregnet med timesats på kr. 1.040 eksklusive moms, inden for normal åbningstid hvilket er fra kl. 08.15 til 16.15. Konsulenttimer uden for normal kontortid bliver afregnet med en timesats på kr. 1.980 eksklusive moms.

Ovenstående timesats kan fraviges efter skriftlig påtegning i Aftalen med Structure IT, hvor der således kan aftales en fast pris på hele dage hos Kunden, særlig timesats for telefonsupport m.v.

5.    Betaling

Købesummen forfalder til betaling ved levering, plus 8 løbedage. Overskrides betalingsfristen påløber der rykkergebyr (p.t. DKK 100,00 pr. rykker i henhold til gældende lovgivning), samt morarenter i henhold til gældende regler (p.t. 4,95 % pr. påbegyndt måned). Eventuelle inddrivelses omkostninger betales alene af Kunden i tilfælde heraf. Structure IT forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle rykkergebyr, morarenter og inddrivelses omkostninger er betalt.

Structure IT forbeholder sig ret til at handle enhver fordring, samt ret til at levere med anden fordringshaver.

Ved konkrete vurderinger kan Structure IT kræve forudbetaling af Kunden for varer og ydelser.

6.    Reklamation og mangler

Kunden skal straks ved levering foretage en undersøgelse af hardwaren.

Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Structure IT skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis Kunden ikke reklamerer som anført, mister Kunden muligheden for senere at gøre manglen gældende.

Structure IT kan efter eget valg, afhjælpe eller om-levere, ved mangler ved det solgte, og dette inden rimelig tid. Sker dette ikke er Kunden berettiget til at tage de nødvendige skridt efter reglerne i købeloven.

Varer der er hjemkøbt specielt til Kunden, tages ikke retur.

7.    Ansvarsbegrænsning

Structure IT er ikke ansvarlig for hardware og firmware indkøbt af Kunden, som ikke er bestilt og købt gennem Structure IT. Structure IT er ikke ansvarlig for fejl i Kundens eksisterende hardware og firmware, herunder Kundens eksisterende netværk. Structure IT er ikke ansvarlig, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, ved simpel uagtsomhed eller hændelige skader, for indirekte tab eller følgeskader som driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende, samt tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf. Kunden indestår for at der, før påbegyndelsen af arbejde, der påvirker kundens systemer, er foretaget en fuld backup af Kundens data.

Kunden har det fulde ansvar for at give Structure IT fyldestgørende og tilgængelig viden, til udarbejdelsen af Aftalen. Forekommer der således fejl og mangler grundet Kundens mangelfulde oplysninger til brug for Structure IT’s udarbejdelse af Aftalen, er Structure IT ikke ansvarlig for denne mangel, og eventuelle omkostninger ved udbedring.

Structure IT fraskriver sig ansvaret for produktskader efter produktansvarsloven, eftersom Structure IT hverken er producent eller mellemhandler af hardware i lovens forstand.

8.    Force majeure

Structure IT er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som Structure IT ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Structure IT berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere Aftalen helt eller delvist.

9.    Lov og værneting

Aftalen og enhver tvist der måtte komme mellem Structure IT og Kunden, er underlagt dansk ret.

Kontakt os

Structure IT ApS
Marselis Boulevard 175
DK-8000 Aarhus C
info@structureit.dk
Tlf. +45 36 96 45 43